fbpx

เงื่อนไขการใช้งาน (Terms & Conditions)

การใช้งานเว็บไซต์ www.ifinshop.com (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้
*เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา และโปรดอย่าใช้สินค้าและบริการจากเว็บไซต์นี้

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข
iFinShop สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆบนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การสมัครเป็นสมาชิก       
2.1. ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก iFinShop ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หาก iFinShop ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ทาง iFinShop มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป
2.2. ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของ iFinShop ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น
2.3. ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อสิทธิประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
2.4.  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
2.5.  สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของ iFinShop หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม
2.6.  ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ
2.7.  หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ iFinShop หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง iFinShop ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ
2.8. ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้นจะส่งผลต่อ iFinShop หรือบุคคลอื่นๆ
2.9. iFinShop สงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หาก iFinShop ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุด หรือ ท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ
2.10. iFinShop ขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หาก iFinShop ตวจสอบบัญชีของท่าน และพบว่าท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

3. ทรัพย์สินทางปัญญา
3.1. เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทาง iFinShop ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
3.2. ห้ามการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนแพลตฟอร์มของ iFinShop
3.3. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ iFinShop
3.4.  iFinShop มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของ iFinShop และบริษัทในเครือ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของของผู้ขาย บนแพลตฟอร์มของ iFinShop
3.5. หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของ iFinShop หรือเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อทาง [email protected] หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ iFinShop ที่เบอร์ 088-260-1644

4. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
4.1. iFinShop จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก iFinShop พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง iFinShop จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
4.2. iFinShop พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ iFinShop
4.3. iFinShop พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง
4.4. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและร้านค้ามีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง iFinShop จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายการ
คืนเงินของบริษัทฯ
4.5 หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง [email protected] หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ iFinShop ที่เบอร์ 088-260-1644

5. การจัดการคำสั่งซื้อ
5.1. ท่านยอมรับว่า iFinShop มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทาง iFinShop ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงินเท่านั้น
5.2. หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

6. การคุ้มครองผู้บริโภค
6.1. เนื่องจาก iFinShop มีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีประกันมาพร้อมกับการซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประกันนั้นๆได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้านั้นๆ
6.2. ตามเงื่อนไขของบริการหลังขาย หากท่านไม่พึงพอใจ ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืน ขอเปลี่ยน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยปฎิบัติตามนโยบายการของ iFinShop

7. การป้องกันการทุจริตและการระงับการใช้งาน
7.1. iFinShop มีระบบตรวจสอบการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมาย
7.2. หาก iFinShop ตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทาง iFinShop มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ
7.3. ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในทางมิชอบ ท่านต้องไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอนหรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึง โทรจัน วอร์ม โลจิกบอม หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี ไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของ iFinShop ในทางที่ขัดต่อเจตนาและจุดมุ่งหมายของ iFinShop
7.4. หากมีการใช้แพลตฟอร์ม ในทางมิชอบในกรณีใดๆ ที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด ตามกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย ทาง iFinShop จะรายงานการกระทำที่มิชอบนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
7.5. iFinShop สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย
7.6. iFinShop สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆที่มีการกระทำดังต่อไปนี้

 • รายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรือมีการทุจริต
 • รายการสั่งซื้อที่ใช้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรม
 • รายการสั่งซื้อที่ของหลายบัญชีผู้ใช้ แต่โดยลูกค้าคนเดียวกัน หรือกลุ่มกลุ่มลูกค้าเดียวกัน

7.7 หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทาง [email protected] หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ iFinShop ที่เบอร์ 088-260-1644

8. คุ้กกี้ (ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)
8.1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ iFinShop และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของ iFinShop
8.2. iFinShop อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ง iFinShop ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของ iFinShop ท่านยอมรับว่า iFinShop ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่3 นั้นๆ

9. การแจ้งเตือน
หากท่านต้องการแจ้งเตือนใดๆ ต่อ iFinShop โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งถึงที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลดังต่อไปนี้  ถึง
อีเมล์ : [email protected]

แก้ไขล่าสุด มกราคม 2564

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า